Nu e niciun titlu de ziar pentru irlandezi There's no headlines with the micks. Prin documentaţii se vor stabili contribuţia părţilor interesate şi ordinea de execuţie a lucrărilor. Această regulă se aplică și atunci când în structura propoziției care conține o anumită legătură forma corectă este cea de genitiv sau dativ. Mary, my father's indiscretions were blatant, but out of respect for his wife, he gave Bash no title or standing. Sunt acceptate, ca excepții, cuvintele intrate în jargonul Wikipedia, precum Infocaseta.

LEGE nr. Ele nu pot fi introduse în circuitul civil decât dacă, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public.

El este supus dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel. În acest caz, primarul sau secretarul este obligat să comunice solicitantului ca, înlăuntrul termenului de 90 de zile, să depună toate actele menţionate la alin.

nici un titlu de date

Înlăuntrul acestui termen, primarul le va transmite prefectului, sub semnătură. Din comisii vor face parte cetăţeni desemnaţi de obşte din toate categoriile îndreptăţite, specialişti şi funcţionari publici.

Investitii in titluri de stat - ce trebuie sa stii

În comunele constituite din mai multe sate, cetăţenii vor fi desemnaţi proporţional cu ponderea numerică a locuitorilor din fiecare sat. Ei sunt consideraţi că au acceptat moştenirea prin cererea pe care o fac comisiei. Nu vor fi afectaţi deţinătorii de suprafeţe care au proprietăţi coadă de potrivire mici de 1 ha.

Pentru terenurile atribuite, aceşti beneficiari nu datorează taxe sau impozite. Suprafaţa atribuită în proprietate se va determina ţinând seama de suprafaţa terenurilor, numărul solicitanţilor şi de suprafaţa atribuită celor care au adus pâmânt în cooperativa agricolă de producţie.

Articol principal: Wikipedia:Titluri în limba română. Titlul articolelor de la Wikipedia trebuie redactat în limba română. Totuși, atunci când considerați că denumirea într-o limbă străină are relevanță pentru articolul dat, puteți face precizarea denumirii străine în primul paragraf, între paranteze și folosind litere cursive. În mod excepțional, titlurile pot fi redactate într-o altă limbă, atunci când nu există niciun fel de terminologie autohtonă este și cazul denumirilor românești folosite doar ocazional și pentru care nu există destule surse de specialitate. Rețineți că scopul Wikipediei nu este acela de a elabora o terminologie pentru limba română, dar atunci când aceasta există și e de actualitate chiar dacă nu reiese clar dacă este cea mai folosităea trebuie să aibă prioritate asupra terminologiei străine.

Dreptul de proprietate asupra acestor terenuri aparţine comunei, oraşului sau municipiului, după caz. În zonele necooperativizate, reconstituirea dreptului de proprietate se va face din terenurile aflate în proprietatea statului şi în administrarea primăriilor, la propunerea acestora, prin ordinul prefectului.

nici un titlu de date

Membrii asociaţi vor constitui aceste drepturi ca aport în natură la noua asociaţie. Plata creanţelor se va face de către asociaţie, în natură sau în bani, potrivit hotărârii comisiei de lichidare.

A intervenit o problemă.

Fac excepţie bovinele şi ovinele, precum şi plantaţiile de vii şi pomi, care vor fi atribuite foştilor cooperatori. Prin excepţie, dacă sunt degradate sau din orice alt motiv nu pot fi utilizate, ele pot fi desfiinţate cu autorizaţia prefecturii, iar materialele vor fi valorificate de primării, urmând ca sumele rezultate să intre în activul operaţiunilor de lichidare. Hotărârea în această privinţă se adoptă de către comisia judeţeană, la propunerea comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, după caz.

nici un titlu de date

În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, va delimita suprafeţele de teren strict necesare cercetării şi producerii de seminţe şi material săditor din categorii biologice superioare şi nici un titlu de date de rasă şi pe cele destinate producţiei, din administrarea institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă.

De aceleaşi prevederi beneficiază şi moştenitorii acestor persoane.

Account Options

Fac excepţie suprafeţele ocupate cu vii, pomi, seminceri furajeri, heleşteie, lacuri sau cele destinate producerii de legume, fructe ori altă materie primă pentru fabricile de conserve, orezării şi câmpuri experimentale, destinate cercetării agricole, ce vor fi compensate în suprafaţă egală cu teren de aceeaşi calitate de către societăţile comerciale pe acţiuni, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Regimul silvic pentru pădurile proprietate privată se va elabora şi se va aproba în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin grija Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. Punerea în posesie a pădurilor, zăvoaielor, tufărişurilor, a păşunilor şi fâneţelor împădurite se va face numai după stabilirea regimului silvic al acestora.

Pentru teren nu se vor acorda despăgubiri, iar pentru construcţii, proprietarul va primi o despăgubire egală cu valoarea reală a acestora. II, şi cele asupra măsurilor stabilite de comisiile locale se comunică celor interesaţi prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Pe baza hotărârii judecătoreşti definitive, comisia judeţeană, care a emis titlul de proprietate, îl va modifica, îl va înlocui sau îl va desfiinţa.

Meniu de navigare

Ele pot fi dobândite şi înstrăinate prin oricare dintre modurile stabilite de legislaţia civilă, cu respectarea dispoziţiilor din prezenta lege. Prin documentaţii se vor stabili contribuţia părţilor interesate şi ordinea de execuţie a lucrărilor.

nici un titlu de date

Dacă proprietarul nu este de acord, primăria face propuneri motivate prefecturii, care va decide. Schimbul se face numai cu acordul proprietarilor, prin act autentic, înregistrat în documentele de cadastru funciar.

În acest caz, amplasamentele se vor stabili pe bază de studii ecologice de impact, prealabile, avizate de organele de specialitate, privind protecţia mediului înconjurător.

Din aceste taxe se constituie Fondul de nici un titlu de date a fondului funciar, aflat la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi, respectiv, a Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.

Denumirile multor personalități istorice au fost tradițional adaptate foneticii românești. Așa se face că filmele prezentate în limba română în România și Republica Moldova au în general un titlu unic românesc.

Aprobarea pentru orice extindere a acestei suprafeţe de teren se dă de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei; b de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, pentru terenurile agricole în suprafaţă de până la ha; c de Guvern, pentru terenurile agricole a căror suprafaţă depăşeşte ha.

De asemenea, pentru obţinerea aprobării prevăzute la art. Aceştia nu pot fi obligaţi la nici o plată dating profil male sporul de valoare astfel obţinut şi nici nu pot pretinde despăgubiri pentru perioada de nefolosire a terenului.

În situaţia în care terenul nu a făcut obiectul vânzării-cumpărării şi acesta este proprietatea investitorului sau provine din concesionare, donaţie, asociere, taxa se calculează la valoarea de circulaţie a terenului din zona respectivă.

Menţionăm că trimiterile din cuprinsul acestor articole se referă la textele din Legea nr.

nici un titlu de date