În argumentarea sa în faþa tribunalului este semnalatã tocmai acerastã statornicie, schimbarea, adaptarea fiind sesizatã la politicieni, la învingãtori, cei care dau dispoziþie sã fie judecat ºi condamnat, cãci este evident cã procesul nu a fost unul corect, unul strict pe norme de drept! M-am surprins cã rãsfoiesc Nuanþele umbrei cu grija de a nu face zgomot nici cît un fîºîit de file. Investitorii companiei au format The Waltham Improvement Company pentru a cumpăra terenul și clădirile din Waltham pentru fabricarea ceasurilor. Pentru Cosmin, sonetele lui Alice sunt un adevãrat roman al vieþii în stihuri musicale ºi profund omeneºti 9 iar îmbrãþiºînd frumoasa operã literarã a strãlucitei poete simþi ce înseamnã adevãrata poezie afirmaþie psihanalizabilã numaidecît, ce-i drept scrisã de o fire total romanticã ºi de o simþire tumultuoasã. Rostul acestei cãrþi este definit de alcãtuitorul ei, poetul Ioan Pintea: Antologia de faþã e o carte sustrasã, împrumutatã, din poeziile ºi interviurile acestui autor. În , când țara a intrat în războiul civil american , producția sa oprit.

Actualele guverne social-democrate, care se nasc precum puii de ºobolani din disperarea noastrã, practicã doar tehnica batjocurii ºi a rînjetului satisfãcut. Analfabetismul primeºte carte de muncã ºtampilatã de un electorat care nu mai are nici mãcar nostalgia nostalgiei.

un nou site de dating 2021 speed ​​dating hawthorn

Cînd a vorbi corect româneºte a ajuns un simplu moft de aristocraþi scãpãtaþi, zbaterile bunului simþ, încercãrile de a ne urla existenþa în þara asta prin manifestaþii de stradã, proteste, petiþii, presã, au asupra guvernanþilor efectul pe care îl are viagra asupra cadavrelor. Cîndva parcã a trecut o eternitate de la acel ciudat ºi acum aproape neverosimil 89, zilele în care pînã ºi Dumnezeu s-a mirat puþin suportam boala pentru cã bãnuiam cã existã leacul.

Vã mai amintiþi de vremurile în care alegerile libere pãreau o salvare? Eu unul am ajuns sã mã îngrozesc de libertatea acestor alegeri. Pentru cã prostia pare sã aibã abonament pe viaþã la urne.

Arte vizuale

De aceea - înainte de a le cere lor sã se alfabetizeze, ar fi cazul sã ne alfabetizãm politic noi, alegãtorii. N-are rost sã le pretindem sã nu mai simuleze, cîtã vreme noi simulãm ceas de ceas. Chiar ºi prezenþa la urne am simulat-o. Toate astea pînã într-o bunã zi cînd ne vom trezi cã trãim într-o imensã simulare cãreia, pentru cã trebuia sã poarte un nume, atlasele îi vor spune, banal, România.

Sã fie, la ora actualã, cazul unui Nichita Stãnescu sau, pe un alt palier valoric, al unui Mihail Sadoveanu?

Un consumism sau un elitism? Poate fi ºi una, ºi alta, depinde pe ce laturã a sa o accedem. Îl avem pe Pierre Cardin, cu urechea ciulitã spre cerinþele pieþei, ºi pe Yves Saint-Laurent, care propune, el, pieþei gustul ºi ingeniozitãþile sale, tot aºa cum în literaturã ºi artã avem nume ce vin în întîmpinarea publicului ºi altele care îºi permit a-l provoca prin manifestãrile insubordonabile ale personalitãþii. Postmodernismul cotat ca un criteriu de valoare în sine.

Scriitorii grãbiþi a îmbrãca uniforma atît de laxului, relativului, controversabilului încã postmodernism. Cãrtãrescu stabileºte gramajul postmodernist al poeþilor contemporani, cu subînþelesul cã s-ar afla în chestiune o superioritate esteticã. Însuºi egolatrul, circumspectul Breban se aratã surprinzãtor de satisfãcut de inserþia cu pricina: Eu numai în Bunavestire am 15 pagini Cãrtãrescu a observat de postmodernism.

Octavio Paz Posibil, dar e cea mai inocentã complicitate cu putinþã. Oglinda nu detestã ºi nu iubeºte, nu judecã ºi nu dã sentinþe. Sub pavãza fiinþei, se propune pe sine. O asemenea corectitudine cãreia aparent nu i-ai putea reproºa nimic, dar pe care o simþi cum un fum insinuant ºi înecãcios, e unul dintre aspectele cele mai triste ale vieþii noastre în comun.

În contrapondere ni se activeazã cinismul cu care-i savurãm abaterile. Abia simpatia îi reduce intensitatea la un grad suportabil. Astuþia nu poate viza perfecþiunea. Oricît de abil, oportunismul e ca o plapumã prea scurtã pe care, dacã o tragi într-o parte, te lasã descoperit în altã parte.

N-am putea defini arta vieþii ca un echilibru între cantitãþi? Eu am muncit pentru asta optzeci de ani ºi încã nu pot spune cã am reuºit. Cînd e sãvîrºit de un ins dotat, se manifestã printr-o limitare eventual subtilã, pitoreascã, picantã a acesteia, care poate da naºtere la speculaþii, dar nu mai mult.

E un contract, datând un ceas de buzunar gruen Montesquieu, prin care ne asigurãm sã facem mici servicii cuiva, pentru ca el sã ne facã altele mai mari. Cînd e îndreptatã spre Celãlalt, devine suspectã. Dar el socotea cã egocentrismul ar fi premisa productivitãþii sale: chinul creaþiei devine productiv numai la scriitorul care-ºi dã importanþã.

N-a ezitat sã afirme cã tot ce «pare bun ºi nobil, spiritul, arta, morala» se trage de la «importanþa pe care ºi-o dã omul». Fiindcã scriitorii resimt totul mai puternic ºi mai intens decît alþii, de aceea se ºi chinuie mai mult.

Corneille de Lyon pictor francez

Necontenita lor nevoie de autoafirmare e legatã de asta. Pare plauzibil, dar un lucru rãmîne surprinzãtor: anume cã succesul, ba chiar succesul mondial al unui scriitor, nu-i diminueazã cu nimic aceastã nevoie de autoafirmare.

Marcel Reich-Ranicki. E o competiþie. Cîºtigã cel ce beneficiazã de cea mai bine pusã la punct poeticã a puterii. În schimb, rafinamentul rãutãþii e practic ilimitat. Cistelecan Senzualism ºi vanitate Alice Soare Dacã Radu Cosmin, prin cine ºtie ce lucrãturã a norocului, ar fi fost un critic opozabil fie ºi cît de cît lui E.

Lovinescu, am fi fost azi în mare derutã cu privire la Alice Soare; ºi nu doar în privinþa valorii ei literare, ci ºi în privinþa frumuseþii ei. Întrebãri de genul a fost ea foarte talentatã ori dimpotrivã sau a fost o femeie frumoasã ori nu de tot nu ºi-ar primi prea uºor rãspunsul. Cum sã decizi între contradicþii atît de flagrante cum sunt cele ce stau între pãrerile celor doi, oricît de libere ar fi pãrerile?

Va fi fost Alice o sultanã din Bagdad 1 care cãlca majestuoasã ca o Dianã 2 ºi-ºi etala frumuseþea trupului de lebãdã 3 în aºa fel încît era nemuritã de pictori în splendide portrete? Lovinescu, Sburãtorul. Asta în carnete, unde nota mai slobod, dar în memoriile publice, unde o ascunde sub numele Aurora Furtunã, recunoaºte ºi el cã arãta ca o Dianã cu arcul pe umãr.

NOTE POLITICE

Scrieri, II. Pentru Cosmin, sonetele lui Alice sunt un adevãrat roman al vieþii în stihuri musicale ºi profund omeneºti 9 iar îmbrãþiºînd frumoasa operã literarã a strãlucitei poete simþi ce înseamnã adevãrata poezie afirmaþie psihanalizabilã numaidecît, ce-i drept scrisã de o fire total romanticã ºi de o simþire tumultuoasã.

Soare, fratele regizorului 12 o adorã ºi el ca un cîine credincios. Asta nu e de mirare, cãci Alice iubeºte fanatic animalele ºi se-ntîmplã cã toatã fericirea ei e micul pechinez Ping 15 în poeme mai omagiazã însã ºi alþi pechinezi. Fiind cea mai miloasã femeie pentru micile vieþuitoare, 16 odatã a stat 8 zile cu un pui de prepeliþã în pumni ca sãi dea cãldurã.

Lovinescu, Sburãtorul, I, pp. Lovinescu, op. E un articol bine documentat, aºa încît îl presupunem consultat ºi nu mai dãm alte date despre Alice. Cistelecan Spre plãcerea unora ori neplãcerea altora, Alice era în mod clar de altã opinie decît Rilke în privinþa motivaþiilor scrisului: nu scrii atunci cînd simþi cã dacã n-ai face-o mori, ci atunci cînd n-ai altceva de fãcut.

Scrisul ei e un fel de lucru de mînã pe modele literare. Are dreptate Gabriela Omãt: confesiunea e saturatã de artefact cultural ºi cliºee estetizante.

Un trandafir ce moare. Extaticele lui Alice sunt eminent senzuale iar senzualismul devine inclusiv un repertoriu peisagistic.

Figurină Tanagra

Nu prea avînd teme interioare, Alice face monografii de peisaje preferata între toate e marea ºi de momente ale zilei, dar totdeauna pe un scenariu de erotism Gabriela Omãt i-a ºi remarcat îndrãzneala imaginilor senzuale, 22 folosite însã nu doar în eroticele calificate, ci ºi 21 Ibidem.

Marea furioasã, bunãoarã, e feminitatea stihialã dezlãnþuitã ºi rãzbunãtoare cu implicaþii psihanalizabile, dacã transferul e legal: viol, crimã, tot tacîmul : O mare!

Marea, I. Idile cu încãrcãturã senzualã se petrec ºi-ntre alte realii naturale, fiecare moment al zilei ºi al nopþii, se-nþelege avînd un eminent potenþial nupþial.

Avalanºa unei asemenea patimi bine zice D. Cucu nu se mai poate stãvili 23 în hainele strîmte ale sonetului, dar tot mai bine în ele decît în vorbãreþele cronici rimate din volumul urmãtor, unde autoarea e mai variatã ca forme literare. În amintirea mea. Cucuîn Gîndirea, nr. Cistelecan visurilor mele! Nu te-am iubit atît. Nu plîng. Aºa sfîrºesc unele pasiuni: în reproºuri ºi recriminãri domestice.

jw internet dating viteza dating mangos kiel

Romantismul e mereu subminat de psihologie. Din nefericire, Alice a avut parte ºi de o dramã adevãratã, nu doar de o dramoletã casnicã. Moartea fiului ei Dinu Vlad, cãruia îi dedicase primul volum va provoca un ciclu de doliu Chivote inserat în Sîmburi swirl dating luminã.

Faþã de el, dupã cum ne recomandã Marieta Popescu, ni se cere puþinã cucernicie, cãci aici Alice e numai mamã. Cîntãriredar care se va alina, totuºi, cu vremea Alice îºi reproºeazã aceastã alinare ºi chiar va lãsa loc unei peisagistici ludice, euforice ºi plinã de umorul consemnãrii. George Dumitrescu remarcã în aceste fantezii miniaturale un creion sprinten, cu care Alice se înscrie în rîndul bunelor noastre poete, poate mai mult decît doamna Otilia Cazimir, a cãrei vînã de inspiraþie este mai debilã.

Toate Brocaruri-le 25 Marieta Popescu, în Familia, nr. La ora ºase. Se putea, aºadar, rãsfãþa prin bucãtãrie ca Emil Brumaru.

E o infantilizare asumatã a scriiturii ºi Alice se simte liberã în aceastã sporovãialã spiritualã care se lungeºte tocmai din pricina vervei. Ce-i drept, acest jurnal de singurãtate ºi jelanie doar deschide cartea; de închis o închide spiritul jucãuº ºi euforic al lui Alice poetã mai simpaticã la hîrjoanã decît la grave.

Bistriþa-Nãsãud, prin Biblioteca Judeþeanã George Coºbuc al cãrei director este poetul: e vorba de volumul Starea vremii poezii ºi interviuri avându-l ca subiect pe regretatul Petru Cârdu. Pe cât de concentratã prezentare, pe atât de încãpãtoare, mai ales dupã ce citim ºi detalii precum: Casa lui Petru Cârdu de la Vârºeþ e, de fapt, o bibliotecã.

Rafturi peste rafturi, cãrþi peste cãrþi. Toate aºezate într-o ordine desãvârºitã.

4 minute de membru termen pentru întâlniri la locul de muncă

Am stat, la invitaþia doamnei Ana Cârdu, câteva ceasuri bune în mijlocul lor. Cãrþi de filozofie, de poezie, traduceri din literaturile lumii, multe 16 17 Poeþi în cãrþi albume Brâncuºi despre care Cârdu urma sã scrie o carte esenþialãvolume de esteticã, titluri de Mircea Eliade, Noica, Cioran, Ionescu, Steinhardt, Nichita Stãnescu Foarte multe cãrþi în limba românã Cartea se deschide cu o cuprinzãtoare Bibliografie Petru Cârdu semnatã de doamna Ana Cârdu, devotatã operei ºi memoriei soþului.

Acesta era absolvent al filologiei belgrãdene ºi al Institutului de istoria ºi teoria artei din Bucureºti. A debutat cu volumul Menire în doi la optsprezece ani, urmat de volume cu poeme scrise în româneºte sau în sârbã, traduse dintr-o limbã în alta de el însuºi sub pseudonimul Vladimir Zoriæ.

Adevãrat ambasador al literaturii române în Serbia ºi viceversa, a tradus copios din poeþii români ºi sârbi în revistele literare din cele douã culturi ca ºi în volume, inclusiv antologii. S-a dedicat, de asemenea, teatrului, fiind preºedintele consiliului artistic al Teatrului Profesionist Românesc din Voivodina începând cu anul pânã la sfârºitul prematur al vieþii sale. A fost un excelent realizator de interviuri, inteligenþa, buna cunoaºtere a operei celor intevievaþi, dinamismul dialogului fiind calitãþi constante.

Partea de Poezii a volumului despre care scriem selecteazã texte din volumele Aducãtorul ochiuluiPronumeCãpºuna în capcanãÎn biserica TroiaCernealã violetã adãugatã fiind ºi o secvenþã de Alte poezii publicate în reviste, unele. Despre poetul Petru Cârdu, pe coperta patra avem un timbru elocvent: este un poet de prim rang ºi un mare patriot: el întreþine expresivitatea limbii române dincolo de hotarele þãrii, servind-o cu cele mai moderne mijloace ale lirismului european de astãzi.

Un sintetic portret critic al poeziei sale realizeazã Gabriela Gheorghiºor din Apostrof, nr. Poezia lui Petru Cârdu scrie G. Gheorghiºor ar putea fi definitã ca o sumã de complicitãþi: cu existenþa ºi cu inexistentul, cu vãzutele ºi cu nevãzutele, cu viaþa ºi cu moartea, cu limbajul ºi cu tãcerea. Modernismul esenþial al acestei poezii, considerã exegeta, alege o cale intermediarã, în care insolitul imaginii, amintind de suprarealism, se îmbinã fie cu notaþia scurtã, tranzitivã, adesea ironicã, fie cu rostirea oracularã.

Nu obscuritatea, ci enigmaticul individualizeazã aceste poemenu atât metafora creeazã aura de mister, cât mai ales ritmul sincopat ºi caracterul cvasi-eliptic sau evaziv al discursului poetic. Concluzia este cã avem de a face cu un poet de substanþã care ar merita o mai mare notorietate în spaþiul literaturii române actuale.

O secvenþã aparte o constituie evocarea Anei Cârdu, La Paris, cu Cioran, Eliade ºi Ionesco, în care aflãm detalii încântãtoare despre personalitatea fiecãruia dintre cei trei mari scriitori români vizitaþi pentru a li se lua interviu. Ilustraþiile din interior ºi imaginea de pe copertã reproduc lucrãri plastice ale lui Petru Cârdu.

Rostul acestei cãrþi este definit de alcãtuitorul ei, poetul Ioan Pintea: Antologia de faþã e o carte sustrasã, împrumutatã, din poeziile ºi interviurile acestui datând un ceas de buzunar gruen. Fac un gest de bibliotecar, de cititor. O restitui acum, fãrã mare întârziere, proprietarului bibliotecii de la Vârºeþ.

Foarte frumoase ºi de tot adevãrate sunt rândurile scrise de Ana Blandiana: Felul în care Petru Cârdu ºi-a închinat viaþa ºi talentul extraordinarului fenomen literar 18 19 care se numeºte KOV este fãrã pereche în lumea artisticã, unde fiecare este preocupat doar de propriile opere, de succesele personale mereu în concurenþã cu ale altora. Prin capacitata sa de a se dãrui celorlalþi, prin ºtiinþa sa de a se pune în valoare nu numai pe sine, ci ºi tot ceea ce iubea ºi preþuia, prin felul în care ºtia sã împleteascã altruismul cu intuiþia artisticã ºi sã coaguleze energiile artistice prin forþa propriei energii intelectuale, Petru Cârdu a fost ctitorul unui alt mod, mai vital datând un ceas de buzunar gruen mai eficient, de a înþelege poezia, constructorul unei rare solidaritãþi poetice.

Fixat geografic ºi artistic pe frontiera dintre sensibilitatea sârbã ºi cea româneascã, el a fost avan la lettre un autentic reprezentant al Europei, un cetãþean al lumii unificate prin poezie. Poeþi în cãrþi 19 20 Solilocviul lui Odiseu Traian ªtef Biografie, memorie, identitate Domnul Traian Bodea, de a cãrui prietenie beiuºeanã mã bucur de mulþi ani, mi-a oferit spre sfîrºitul anului trecut nu mai puþin de 6 cãrþi, toate apãrute în douã de versuri Nuanþele umbrei ºi Rãtãcit în bazar, douã de prozã Celula de gînduri ºi Nae ºi cei din jurdouã de teatru Posibila întîlnire ºi Triptic cu chipul lui Crist.

Nu este vorba despre un grafoman, o spun de la început, aceste cãrþi fiind scrise în circumstanþe deosebite, nu din ambiþie veleitarã. Din pãcate, nici una dintre ele nu oferã date despre biografia autorului. Traian Bodea s-a nãscut îniar la 15 ani, a fost ridicat de Securitate din clasã era elev de liceu anchetat, condamnat ºi întemniþat. A ieºit din închisoare îna lucrat în diverse meserii, a absolvit liceul la seral, apoi Institutul Pedagogic din Oradea completat cu Filologia din Cluj.

A fost profesor de limba românã într-un sat de lîngã Beiuº, Tãrcãiþa. Tînãrul Bodea a fost închis pentru cã a lipit într-o noapte, înîn timpul revoluþiei maghiare, afiºe antisovietice prin oraº. N-a spus niciodatã dacã i le-a dat cineva, dacã l-a însoþit cineva, dacã a mai ºtiut cineva.

poți să o aduci înapoi dacă se întâlnește cu altcineva 32 man suport de eliminare unică

A suportat toate bãtãile, pedepsele, umilinþele, condiþiile carcerale, a rezistat la toate torturile fizice ºi psihice, la trucurile securiste, dar n-a tras pe nimeni dupã el. L-am admirat mereu pentru asta. Cartea biograficã în care evocã acei ani a apãrut în ºi se numeºte Adolescenþi în zeghe. Cele de teatru amintite ºi Celula de gînduri sînt de asemenea izvorîte din biografia lui Traian Bodea, primele fiind construite din scene de închisoare, respectiv întîlnirea de dupã cu Cãlãul, iar Celula cuprinde o sãptãmînã 20 21 Biografie, memorie, identitate în celula Securitãþii din Oradea, cu interogatoriile, bãtãile ºi celelalte forme ale torturii.

Tînãrul Bodea nu s-a lãsat strivit fizic, nici îndoit moral de agenþii regimului, dupã cum bãtrînul Bodea nu se va lãsa învins de boalã, chiar dacã aceasta l-a lipsit, pentru un timp, de plãcerile omului harnic, activ, iscusit în meserii gospodãreºti.

Nu l-a putut opri însã din scris. Cochetase cu poezia în studenþia tîrzie, dar dupã o lecturã de cenaclu un ofiþer de securitate l-a îndemnat sã se lase ºi de scris ºi de cenaclu. Toate cãrþile pe care le-am pomenit sînt culegeri de învingãtor. Ale unuia, însã, ocupat ºi acum de experienþele confruntãrii cu puterea brutã. Sînt, în acelaºi timp, forme ale rezistenþei, ale rezistenþei imediate în faþa agresiunii agenþilor torþionari ºi ale rezistenþei în faþa unei agresiuni a trecutului care se insinueazã mereu în prezent.

 • (PDF) ALVIN TOFFLER | Sorin-Claudiu Tudora - wafu.ro
 • Scrierea primei scrisori online
 • FAMILIA Revistã de culturã Nr. 2 februarie Oradea - PDF Free Download
 • Mcgill speed ​​dating
 • Ceas vechi Eterna matic Cluj-Napoca | adroi-ant
 • Dating regina sk
 • Seria a V-a februarie anul 54 Nr.

Am citit multe mãrturii din închisorile comuniste ºi nu m-am mirat sã descopãr cã instinctul de conservare, inteligenþa, cultura, credinþa i-au fãcut pe cei mai mulþi sã descopere, în momentele cele mai grele, în situaþii limitã, acel ceva ce te mai þine în viaþã, cu mintea întreagã, întreg moral. Iar aceste modalitãþi, de la mici trucuri pînã la o întãrire miraculoasã, sînt asemãnãtoare cu ale evreilor din lagãrele naziste.

În Celula de gînduri, fiecare întîlnire cu agresivitatea brutal-fizicã sau bru- 21 22 Traian ªtef tal-psihicã a anchetatorului este dublatã de o experienþã iniþiaticã, o întoarcere în trecut, pentru a aºeza suferinþa între limite suportabile, într-o dedublare în care cel prezent nu mai conta, contau doar gîndurile care-l duceau în alte locuri, care-i interziceau cuvîntul celulã, care-l învãþau cum sã-ºi gãseascã poziþia cea mai puþin chinuitoare a corpului la izolare, în celula fãrã luminã ºi cu apã pe betonul unde era greu de aflat o palmã de loc uscat sã întinzi batista care mai atenua din rãceala umedã sau cum îþi puteai potrivi corpul sã te sprijini pe dunga pragului.

Traian Bodea e ºi eroul cãrþii, chiar dacã îºi ia un nume ficþional, dar ºi scriitorul care joacã rolul omniscientului, un scriitor profesionist, fãrã nici o stîngãcie de limbaj sau construcþie epicã.

Cunoscîndu-l, cunoscîndu-i caracterul, cred cã nu a scris la persoana întîi dintr-un fel de pudicitate a urăsc meciul, pentru a nu se face pe el însuºi erou. Aceasta a fost pentru a reduce cheltuielile cu repararea ceasurilor.

degrasssi dating în viața reală sofia toufa tommy lee dating

ÎnDennison a fost abordat de Edward Howard, un producător de ceasuri și cântare din Boston. Howard a vrut ca Dennison să construiască locomotive, dar a început să lucreze cu Dennison pentru a face ceasuri.

Finanțarea inițială de Un an mai târziu, compania s-a mutat la propria fabrică din Roxbury, Massachusettsangajând atât ceasornicari elvețieni, cât și englezi. Primul prototip de ceas a fost finalizat în Numele companiei a fost schimbat în Warren Manufacturing Company și a lansat primul său ceas pe piață în Numărul 1, acordat lui Howard, se află acum la Smithsonian Institution.

Compania a devenit cunoscută și sub numele de The Boston Watch Company începând cu Compania, cunoscută în sub numele de Boston Watch Company, s-a mutat la Waltham, Massachusetts în Investitorii companiei au format The Waltham Improvement Company pentru a cumpăra terenul și clădirile din Waltham pentru fabricarea ceasurilor.

 • Arte vizuale Iunie
 • Asian girl white guy dating site
 • Waltham Watch Company - Waltham Watch Company - wafu.ro
 • 559 dating
 • Ceas de mana Gruen. Ceas automatic Gruen (Elvetia). Ceasuri de mana Gruen - Ceasuri de mana
 • Date de vizualizare a datelor online
 • De asemenea, a studiat la Tubal Hone, considerat cel mai bun ceasornicar din America la acea vreme.

În a produs cinci ceasuri pe zi și a angajat 90 de oameni și a fost prima fabrică din lume care a produs un ceas de buzunar în aceeași fabrică. Creșterea companiei a determinat o extindere semnificativă a acestor spații, ale căror elemente supraviețuitoare datează acum din perioada — Reutilizat acum în scopuri rezidențiale și comerciale, complexul a fost inclus în Registrul național al locurilor istorice în Următoarele mișcări produse, numerele de serie până la Au fost realizate de unități.

Howard a părăsit compania în pentru a forma E. Încând țara a intrat în războiul civil americanproducția sa oprit.

Compania a decis să reducă la cel mai mic nivel posibil pentru a menține fabrica deschisă. După Războiul Civil, compania a devenit principalul furnizor de cronometre feroviare către diferite căi ferate din America de Nord și alte peste cincizeci de țări.

Încompania a prezentat prima mașinărie automată de fabricare a șuruburilor și a obținut prima medalie de aur într-un concurs de precizie de ceas la Philadelphia Centennial Exposition. În numele companiei s-a schimbat în Waltham Watch Co. Compania și-a închis ușile fabricii și a declarat faliment îndeși fabrica s-a redeschis pe scurt de câteva ori, în primul rând pentru a termina și a investiga inventarul de ceasuri existente pentru vânzare.

Au fost prezentate mai multe planuri diferite pentru a relua afacerea, dar toate nu au reușit din diverse motive.