Cred că terminarea studiilor înseamnă obținerea unei diplome care oferă copilului o calificare care poate să fi avută în vedere la angajarea pe un post care să îi ofere veniturile necesare întreținerii proprii. În aceste situații se pot depune declarațiile rectificative astfel: - pentru perioada anterioaraă datei de 1 ianuarie , se depun la casa teritorială de pensii de care aparține angajatorul; - începând cu 1 ianuarie , la ANAF. Cât timp datorează parinții întreținere copilului devenit major?

A intervenit o problemă.

Nu mai este reglementat plafon maxim al venitului lunar asigurat. Plata contribuţiei de asigurări sociale se face lunar de către persoanele asigurate sau, în numele lor, de către orice altă persoană, în contul casei teritoriale de pensii cu care a fost încheiat contractul de asigurare socială.

Plata contribuţiei de asigurări sociale se poate face şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni.

ce vârstă online se datorează

Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata. Plata cu întârziere a contribuţiei de asigurări sociale generează obligaţia de plată a unor dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform reglementărilor legale în materie.

În cazul neplăţii contribuţiei de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive, contractul de asigurare socială se reziliază din iniţiativa casei teritoriale de pensii.

ce vârstă online se datorează

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat, din iniţiativa asiguratului, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială.

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială se modifică, din iniţiativa asiguratorului, respectiv a casei teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului, ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege.

Account Options

Stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat şi plătit, conform legii, contribuţia de asigurări sociale, inclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente.

Astfel, pentru anulnivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 2. În situația în care o persoană a fost asigurată, simultan, în baza mai multor contracte de muncă, perioadele de activitate se suprapun ceea ce înseamnă că la determinarea stagiului de cotizare pentru intervalul respectiv acestea se au în vedere o singură dată.

Acest lucru influențează valoarea punctajului anual din perioada respectivă, în sensul că acesta va fi mai mare, însă nu și stagiul de cotizare efectiv realizat. În aceste situații se pot depune declarațiile rectificative astfel: - pentru perioada anterioaraă datei de 1 ianuariese depun la casa teritorială de pensii de care aparține angajatorul; - începând cu 1 ianuariela ANAF.

Anterior anuluiperioada de întrerupere a activității pentru creșterea copilului nu este recunoscută ca stagiu de cotizare vechime în muncă. Începând cu 18 ianuarie concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la un an, perioada concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, este perioada asimilată stagiului de cotizare.

Cât timp datorează parinții întreținere copilului devenit major? Toată lumea știe: până la terminarea studiilor. Ce înseamna terminarea studiilor?

Cum se calculează stagiul de cotizare? Pentru a beneficia de întreţinere, copilul trebuie să dovedească stăruință în continuarea studiilor şi obţinerea unor rezultate corespunzătoare. Așa că părintele datorează întreținere atât copilului eminent care poate să fie beneficiar ale unei burse, cât și acelui copil care nu are rezultate corespunzătoare și care în alte vremuri ar fi rămas repetent.

În prezent, nu se mai repetă anii de studiu, fiind posibil ca promovezi în anul III, după repetate încercări, un examen care, în mod normal, se susține în anul întâi.

ce vârstă online se datorează

Singura condiție impusă de legiuitor copilului major aflat în continuarea studiilor este aceea de finalizare a acestora. Ce înseamnă terminarea studiilor?

Câștigă 400 de dolari zilnic de pe Facebook Messenger (COMISIE NOUĂ) Faceți bani online - Brans...

Absolvirea cursurilor unei școli profesionale, unui colegiu, ale unei facultăți, unui master, unui doctorat? Copilul s-ar putea să se înscrie la cursurile unei a doua facultăți și să beneficieze de pensie câtă vreme nu a împlinit 26 de ani? Cred că terminarea studiilor înseamnă obținerea unei diplome care oferă copilului o calificare care poate să fi avută în vedere la angajarea pe un post care să îi ofere veniturile necesare întreținerii proprii.

Dorința de continuare a educației este lăudabilă. Apreciez însă că aceasta este o decizie pe care copilul devenit major și deja posesor al unei diplome trebuie să o ia cu toată maturitatea și să suporte consecințele care decurg de aici. Consider că din punct de vedere legal nu mai există pentru părinte obligația de a-și întreține copilul pe perioada cât acesta urmează cursurile unui master, ale unui doctorat ori ale celei de-a doua facultăți.

Depunere cereri şi documente Cum pot face dovada stagiului de cotizare?

Aceeași trebuie să fie interpretarea chiar în cazul facultăților la care absolvirea masterului înseamnă dobândirea competențelor depline pentru exercitarea unei anumite profesii. Este de notorietate că actuala legislație a modificat structura învățământului superior și că masterul este obligatoriu cu excepția facultăților de drept, medicină și arhitectură.

ce vârstă online se datorează

De remarcat însă faptul că în cazul masterului, cursurile se organizează seara tocmai pentru a putea participa la ele masteranzii care și-au găsit un loc de muncă. Pretenția copilului devenit major de a beneficia de pensie pe perioada în care ar urma cursuri postunivesitare ori doctorale sau s-ar înscrie la o a doua facultate este aberantă și ea ar trebui sancționată de instanțele de judecată în situația în care ar îmbrăca forma unei cereri de chemare în judecată fiind, în opinia noastră, evident abuzul de drept procesual.