În prezent performanţa crescută a tehnologiilor medicale creează speranţă chiar şi acolo unde nu mai există speranţă. Principiul utilitarismului consideră că trebuie ales ceea ce oferă cât mai mult bine unui număr cât mai mare de oameni. Siguranţa pacienţilor internaţi: Pacientul trebuie să fie în centrul preocupărilor tuturor celor care lucrează In sistemul îngrijirilor de sănătate. În continaure vom detalia principalele atribute ale relaţiei medic — pacient. Precum în medicina clinică, unde nu vorbim de boli, ci de bolnavi, atunci când abordăm aspecte cu implica ii etice trebuie să ne gândim la cazuri particulare, cu analize particulare şi cu decizii particulare. De aceea, atingerea unor subiecte ca acesta, al drepturilor pacien ilor, este important şi de neevitat în actuala etapă a evolu iei sistemelor medicale şi a ştiin ei, în general.

Într-un mod sau altul, la un moment dat, fiecare dintre noi poate fi afectat de modul în care se respectă sau nu principiile etice ale unei profesiuni. Organiza ia Mondială a Sănătă ii este din ce în ce mai preocupată de delicatele aspecte ale aplicării principiilor eticii în practica medicală curentă, organizând dezbateri ample pe acest subiect.

Principala problemă a fost de a găsi modalită ile de asigurare a unui acces echitabil la serviciile de sănătate. Mai mult, numeroase programe organizate şi desfăşurate sub egida OMS au instituit propriile comitete de etică, respectarea principiilor de etică medicală devenind o preocupare prioritară pentru organiza ie. Progresul înregistrat de ştiin ele medicale, în general şi de biologia moleculară în special, au modificat modelul tradi ional al rela iei medic bolnav.

Peste tot în lume este resim ită o presiune crescândă asupra medicilor, care sunt nevoi i să ină cont de factorul economic, ceea ce poate, de multe ori, influen a decizia lor, privind ceea ce consideră că este benefic pentru bolnavi. De aceea este mai mult decât necesară o corectă informare asupra principiilor etice, astfel etica întâlnirii unui pacient fiecare medic să fie sigur că alegerea sa etica întâlnirii unui pacient este dictată exclusiv de constrângerile economice.

La fel cum este important să se ştie că utilizarea unor tratamente etica întâlnirii unui pacient investiga ii costisitoare ar putea să limiteze accesul altor pacien i la interven ii nu mai pu in necesare, dar sigur mai pu in costisitoare. Astăzi, lumea medicală şi nu numai, este conştientă de obligativitatea respectării principiilor eticii medicale în tot ceea ce înseamnă cercetarea medicală, accesul la serviciile medicale, ingineria genetică, sănătatea mintală, reproducerea artificială, transplant, sfârşitul vie ii, respectarea drepturilor pacien ilor, etc.

Iată de ce introducerea eticii în programele de învă ământ devine una dintre necesită ile acestui moment. Bineîn eles că simpla studiere dating în sua vs uk eticii medicale nu va duce la rezolvarea problemelor, dar îi va ajuta pe cei direct interesa i să-şi dezvolte propriile cunoştin e în domeniu, pentru a putea lua deciziile clinice în deplină cunoştin ă de cauză.

Dilemele etice nu au răspunsuri preformulate. Tocmai de aceea, aducerea în discu ie a tuturor acestor aspecte critice şi de cele mai multe ori particulare, trebuie făcută acum, asigurându-se participarea unor categorii cât mai largi de persoane.

În această etapă, definirea oricărei politici na ionale, în domeniul sănătă ii, nu se mai poate face fără a ine 1 cont de principiile eticii medicale, încercându-se o adaptare la contextul social, constrângerile economice şi dezvoltarea lviv dating on-line. Sperăm că în rândurile ce urmează se vor găsi măcar câteva idei care să incite la o reconsiderare a eticii medicale şi un studiu aprofundat a fascinantei sale problematici.

Context general Începuturile eticii medicale nu sunt datate cu foarte mul i ani în urmă.

Расскажи мне о Лисе, - попросил. - Зачем вы так долго держитесь отрезанными от Диаспара: ведь вы, как видно, многое о Серанис улыбнулась его нетерпению. - Об этом поговорим чуть позже, - сказала. - Сперва я хочу узнать кое-что о .

Unii consideră că bazele au fost puse la Nurenberg, la sfârşitul celui de al doilea război mondial, atunci când au fost judeca i medicii nazişti, iar Codul de la Nurenberg ar reprezenta primul document care reglementează etica cercetării medicale.

Articolul cu pricina povestea istoria comitetului de etică din Seattle, care era obligat să facă selec ia celor care erau admişi în programul de dializă cronică. Cine are meritul începutului are mai pu ină importan a. Esen ial este că lumea modernă se apleacă tot mai mult asupra principiilor fundamentale ale eticii şi ale eticii medicale în particular. Vorbind despre etică, în generai, ajungem inevitabil şi la o abordare din punct dating ghid online vedere filosofic, fără de care nu se poate trece la aspectele particulare care vor face subiectul paginilor următoare.

Obiectul eticii pure este binele. Definind ce este binele se poate stabili ce este bine să faci. Deşi pare o chestiune uşor abordabilă, definirea binelui a constituit un obstacol de multe ori de netrecut pentru filozofii mai scrupuloşi.

De regulă, atunci când se vorbeşte, la modul general, despre bine, se face de fapt caracterizarea unor ac iuni, care sunt considerate ca fiind sau nu bune.

Припомнив, однако, что неожиданные приключения полагается встречать в ином настроении, он медленно, но решительно двинулся к озеру. Существо, высунувшееся из темной воды, казалось чудовищной живой пародией на робота, по-прежнему пристально и безмолвно изучавшего .

Nimeni nu poate răspunde cu certitudine dacă există un singur fel de bine, unanim acceptat ca atare. De fapt, binele nu poate fi analizat. O altă distinc ie care este dificil de realizat este cea între etică şi morală, termeni care pot fi utiliza i câteodată cu semnifica ii identice. Pe de altă parte, există anumite delimitări care se pot face între etică şi morală.

Etica poate fi definită ca ramură a ştiin elor sociale care stabileşte normele şi standardele de comportament care se aplică în judecarea actelor umane.

Morala este considerată ca fiind un produs al consensului social. Astfel, se pot cita morala catolică şi morala marxistă, chiar dacă între ele este foarte greu să se identifice punctele de legătură.

Totuşi, au fost acceptate ca atare de societă ile respective. Nerespectarea lor nu era pedepsită în mod direct şi imediat. De aceea, atunci când au fost prevăzute şi pedepsele bouchercon viteză de viteză dating de cei care încălcau poruncile, ele au devenit legi.

Se pot da câteva exemple. Astfel, pornind de la regula ,să nu provoci durerea altuia" şi inând cont că medicul, de multe ori, are nevoie să afle, de la pacient, informa ii care in de intimitatea acestuia, se ajunge la obliga ia oricărui medic de a păstra confiden ialitatea. Mergând mai departe, este necesar să vorbim despre diferen ele dintre bioetică şi etica medicală. Bioetică se referă la tot ceea ce are via ă biologică. Etica medicală etica întâlnirii unui pacient referă 3 la toate aspectele etice ale practicii medicale.

Fără îndoială, etica medicală reprezintă domeniul cel etica întâlnirii unui pacient important al bioeticii. Etica medical : teorii, principii, reguli şi judec i Încercând o simplificare a problematicii eticii, în general, putem identifica patru categorii distincte : teoriile etice, principiile etice, regulile etice şi judecă ile etice.

RELAŢIA MEDIC – PACIENT

Teoriile etice sunt acele entită i sistematizate, alcătuite din principii şi reguli. Teorii consequenţialiste - sunt cele care măsoară valoarea unei ac iuni prin finalitatea ei - utilitarismul: "scopul scuză mijloacele" - binele şi drepturile individuale trebuie subordonate binelui şi drepturilor societă ii - "cel mai mare bine pentru cel mai mare număr de oameni" apare riscul de oprimare şi injusti ie pentru o minoritate Teoriile deontologice datoria şi obliga ia trebuie să stea la baza oricărui act, nu consecin ele - tradi iile religioase şi poruncile divine - ac iune "de dragul datoriei" Teoriile bazate pe virtuţi - cinste - compasiune - onestitate Principiile etice reprezintă baza pentru regulile etice care orientează luarea deciziilor.

Respectarea autonomiei individului Adesea se consideră că acest principiu stă la baza practicii medicale din ările vestice. Altfel formulat, acest principiu spune că indiferent ce crede medicul că trebuie făcut, pacientul este cel care are puterea de decizie.

Cu excep ia situa iei în care poate produce rău altora, orice persoană cu discernământ are dreptul să decidă ce va face în ceea ce priveşte datând un bețiv sa.

Capitolul III relaţia medic – pacient

Orice ac iune împotriva voin ei unei persoane, este supusă rigorilor legii. Din acest principiu, al autonomiei, derivă şi o bună parte din aspectele legate de consim ământ, confiden ialitate.

etica întâlnirii unui pacient

Una dintre problemele delicat de rezolvat este cea a discernământului. Cine îl stabileşte? Care este vârsta minimă pentru a fi considerat cu discernământ? Când începem să fim prea bătrâni pentru a mai avea discernământ? Este evident că poate fi extrem de dificil să stabileşti, cu acurate e, discernământul sau lipsa de discernământ a unei persoane.

etica întâlnirii unui pacient

De aceea, se consideră că deciziile unui individ trebuie să fie catalogate ca fiind ra ionale sau ira ionale. Este acceptat ca atunci când voin a unui individ, privind ac iuni care afectează propria sănătate, pare a fi complet ira ională, ea să nu fie respectată.

Oricum, în astfel de circumstan e decizia nu va fi uşor de luat şi este nevoie să nu fie o hotărâre individuală, ci rezultatul unei voin e colective, a unui comitet de exper i, aşa cum sunt organizate comitetele de etică.

Din punctul de vedere a unor medici, aplicarea principiului autonomiei duce la modificarea obişnuin elor, ceea ce nu este nici uşor de acceptat şi nici uşor de pus în practică.

O rela ie medic-pacient în care balan a înclină spre medic, are anumite avantaje, dar şi puncte nevralgice. Principiul beneficienţei să faci bine Acest principiu se regăseşte, diferit exprimat şi în jurământul lui Hipocrate. Aplicarea acestui principiu este vitală.

etica întâlnirii unui pacient

In acest fel medicii sunt etica întâlnirii unui pacient i să aleagă ceea ce este mai bine pentru pacien ii lor, fără să se decidă cu precădere asupra celui mai pu in costisitor tratament. Principiul utilitarismului consideră că trebuie ales ceea ce oferă cât mai mult bine unui număr cât mai mare de oameni. Gândind aşa, nu putem să nu ne întrebăm cât beneficiază şi câte persoane utilizează resursele alocate programelor de transplant.

Alte moduri de abordare au la bază principiile datoriei, ale rezultatelor şi consecin elor. Un caz particular, interesant de altfel, este cel al cercetării medicale. In cercetare sunt incluşi un număr mic de oameni, în timp ce de rezultatele experimentului vor beneficia foarte mul i. Dilema etică este rezolvată prin ob inerea consim ământului liber exprimat, în deplină cunoştin ă de cauză. În anumite împrejurări, acest principiu poate fi în contradic ie cu cel al autonomiei.

Este evident că renun area la fii mat face mult bine, dar decizia nu poate fi impusă. Conceptul medicinii bazate pe dovezi, precum etica întâlnirii unui pacient ghidurile de practică, sunt transpuneri în practica clinică a acestui principiu, al beneficien ei. Exemplele pot fi cele ale unui epileptic cu crize la anumite ore şi care va fi împiedicat să conducă, părin ii care produc suferin e unui copil pot fi decăzu i din drepturi, un salariat HIV pozitiv nu va fi lăsat să lucreze în sala de opera ii etc.

Principiul dreptăţii şi corectitudinii Una dintre marile probleme ale momentului, nu numai la noi, este folosirea într-o manieră corespunzătoare a resurselor disponibile pentru îngrijirile de sănătate.

etica întâlnirii unui pacient

Boala este nedreaptă. Dacă unii dintre semenii noştri ar putea fi mustra i pentru stilul lor de via ă, nesănătos, al ii se nasc cu probleme genetice sau se îmbolnăvesc, deşi au făcut tot ce se putea pentru a evita acest lucru.

Codul de etică şi deontologie

Serviciile de sănătate trebuie să se supună principiilor enun ate - dreptate şi corectitudine. Cei care se îmbolnăvesc trebuie ajuta i să ajungă la poten ialul lor maxim, nu numai să depăşească momentul bolii.

Fernando Savater, Etica pentru fiul meu Amador. Toate acestea pot fi sursa unor multiple controverse, dileme, interogaţii. Pacientul este un membru al societăţii, un individ care într-un anumit moment al vieţii a cunoscut o dereglare a stării de sănătate, fapt care îi motivează întâlnirea cu medicul. Oricare ar fi starea clinică, gravitatea bolii, competenţa sau incompetenţa mentală, pacientul este o persoană care trebuie tratată cu respect, onestitate, profesionalism, loialitate.

Principiile de mai sus se regăsesc şi în Programul Organiza iei Mondiale a Sănătă ii. Probabil că sunt prea ambi ioase şi nerealiste, de aceea, poate, nici nu au dating app ios realizate obiectivele ini iale ale acestui program.

ETICĂ MEDICALĂ ŞI DREPTURILE PACIENŢILOR

Atunci când, cu resurse limitate la dispozi ie, trebuie să te gândeşti la to i, nu se poate să nu reînceapă vechile controverse: prevenire sau tratare, îngrijiri pentru cazurile acute sau pentru cele cronice, alternativele de îngrijire pe termen lung, etc.

Pare a fi doar o dezbatere filozofică, care poate aduce mai multă informa ie teoretică, dar care nu poate fi pusă în practică, cel pu in nu în lumea în care trăim.

 • Если уж тебе хочется узнать про это, то придется обратиться к нашим специалистам по теории поля.
 • Но это же глупо.
 • Ma cameron aberdeen speed ​​dating
 • Viteză de viteză liverpool
 • Codul de etică şi deontologie - OAMGMAMR
 • Они были уже внутри системы Семи Солнц: огромное кольцо разноцветных шаров главенствовало на небе.

Judecăţile etice reprezintă nişte concluzii specifice, nişte verdicte. De regulă, atunci când facem referire la aspectele etice ale comportării unor indivizi sau grupuri, facem referire la seturile de reguli sau principii. Trecând la etica aplicată, specifică unei anumite profesiuni, trebuie să amintim, pe scurt, următoarele concepte : deontologia, codurile de comportament, codurile deontologice. Deontologia desemnează reguli, datorii, obliga ii, stabileşte ceea ce trebuie făcut.

Codurile de comportament sunt specifice profesiunilor liberale.

Ele cuprind ansamblul îndatoririlor legate de exercitarea unei profesiuni. Codurile deontologice sunt rezultatul unui consens al majorită ii membrilor unui grup profesional. Ele asigură un standard de calitate al profesiei respective. În ceea ce priveşte profesiunea medicală, unul dintre primele documente în domeniu este cel cunoscut sub numele de Jurământul lui Hipocrate", jurământ rostit de fiecare absolvent de facultate şi care ar trebui etica întâlnirii unui pacient călăuzească întreaga via ă profesională.

Account Options

Jurământul defineşte conduita profesională pe care trebuie să o aibă un medic în decursul carierei sale. Textul a cunoscut mai multe adaptări, versiunea care este acum în vigoare fiind adoptată de Asocia ia Medicală Mondială, în cadrul Declara iei de la Geneva din anul Actualitatea acestui text poate fi analizată de fiecare dintre noi. Sănătatea este unul dintre drepturile omului 2.

Resuscitarea unui pacient. Cum se face? CURS PRACTIC (VIDEO)

Grija pentru pacient trebuie să ghideze furnizarea serviciilor medicale, dar trebuie privită şi aplicată în func ie de contextul general şi de obliga ia de a asigura cel mai mare bine posibil pentru un număr cât mai mare de oameni 3. Responsabilită ile oricărui sistem de sănătate includ şi prevenirea îmbolnăvirilor şi evitarea apari iei infirmită ilor şi handicapurilor 4. Obligativitatea cooperării între specialiştii din domeniu, precum şi între aceştia şi pacien i 5.

To i profesioniştii din sistem au obliga ia de a asigura o îmbunătă ire continuă a calită ii serviciilor furnizate. Orice medic, în calitatea lui de membru al profesiunii pe care şi-a ales-o, trebuie să fie conştient că are anumite responsabilită i nu numai fa ă de pacien i, ci şi fa ă de societate, de ceilal i profesionişti din sistem şi de sine însuşi.

Acest lucru poate fi exemplificat prin principiile de etică medicală, adoptate de Asocia ia Medicală Americană: 1. Medicul este obligat să-şi consacre activitatea pentru a oferi servicii competente, manifestând compasiune pentru bolnavi şi respect pentru demnitatea fiin ei umane.

Medicul este obligat să se poarte cu corectitudine în rela iile cu pacien ii şi colegii. Medicul este obligat să dezvăluie cazurile acelor confra i care se abat de la normele profesionale sau care încalcă principiile morale sau etice.

Medicul este obligat să respecte legile, dar trebuie să fie conştient de responsabilitatea pe care o are în a face demersurile de etica întâlnirii unui pacient a acelor reglementări care sunt contrare beneficiului pacien ilor. Medicul este obligat să respecte drepturile pacien ilor, ale confra ilor şi ale celorlal i profesionişti din sistem, asigurând păstrarea confiden ialită ii în ceea ce priveşte pacien ii săi, în limitele prevăzute de lege.

Medicul este obligat să studieze permanent, să pună în practică cunoştin ele acumulate, să pună la dispozi ia pacien ilor, a publicului şi a celorlal i colegi informa iile relevante şi să apeleze la al i profesionişti atunci când situa ia o cere.

 • Представители едва ли не всех без исключения цивилизаций, которые только существовали на Земле с времен Начала, нашли бы эту обстановку совершенно обычной, но для Олвина и Хедрона это было окном в совершенно иной мир.
 • Одного из этих сенаторов Олвин уже встречал во время своего первого посещения Лиза.
 • Sfaturi despre dating un bărbat fecioară
 • Lacul care merită dating
 • Capitolul III relaţia medic – pacient
 • Вот он, наш мир, -- весь, целиком, -- проговорил Олвин.

Medicul este obligat să aleagă cele mai bune solu ii de furnizare a serviciilor medicale în beneficiul pacien ilor. El este liber să decidă pe cine ia în îngrijire, cu cine colaborează şi unde şi cum asigură serviciile solicitate.

Singura excep ie admisă este în cazul urgen elor. Medicul este obligat să-şi îndeplinească responsabilită ile pe care le are în calitate de membru al comunită ii în care trăieşte. Analiza etică În etica întâlnirii unui pacient medicală curentă se întâlnesc frecvent situa ii care necesită o evaluare din punctul de vedere al eticii medicale.

Orice analiză etică a unui caz clinic trebuie să ină cont de următoarele patru elemente: indica iile medicale, dorin a pacientului, calitatea vie ii pacientului, contextul.

Dorin a pacientului trebuie respectată aproape fără restric ii, dar ea va fi analizată în condi iile unor indica ii medicale realiste. Ceea ce se va întâmpla cu pacien ii după aceea nu poate fi ignorat, calitatea vie ii acestora fiind un alt element important în luarea unei decizii. In fine contextul momentului a influen at, nu de pu ine ori, adoptarea unei anumite decizii.