Trebuie să existe un proces de autorizare și aprobare documentată pentru a acorda, menține și înlătura accesul la informațiile care sunt date cu caracter personal. Date cu caracter personal: reprezintă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Compania va implementa masuri de securitate a datelor in cazul transferului datelor cu caracter personal, inclusiv prin aplicaţii si solutii tehnice de prevenire a pierderii datelor si respectarea de către Societate a obligației de păstrare a integrității si confidențialității datelor conform GDPR. Datele fac parte integrantă din desfășurarea afacerii, inclusiv toate procesele computerizate și software-ul necesar pentru a îndeplini cerințele afacerii. Cererile emise de orice alte persoane sau organizații pentru informații din sistemul CCTV și sistemele de control al accesului vor fi gestionate de reprezentanții departamentului de Control Intern, Investigații și Securitate din cadrul Grupului. Încercați aplicația noastră pentru conversie ușoară între limbi.

Debitorii întrunesc concomitent și calitatea de Client. Clienții au posibilitatea de a renunța la primirea oricărei astfel de informații comerciale sau publicitare. Stocarea Datelor Personale Datele Personale vor fi procesate pentru întreaga durată a relațiilor contractuale dintre Debitor și Companie. După încetarea relațiilor contractuale, datele cu caracter personal vor fi păstrate în formă arhivată în conformitate cu Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul Serviciului de Stat de Arhivă nr.

Dacă Debitorul și-a retras consimțământul și nu mai există vreun alt temei pentru prelucrare, Compania va înceta prelucrarea datelor. Securitatea Datelor Personale Compania asigură măsuri destinate pentru a proteja Datelor Personale ale Clientului împotriva pierderii, accesului neautorizat, dezvăluirii, alterării sau distrugerii.

Compania va utiliza, după caz, criptarea, paravane de protecție firewallmăsuri de securitate interne, parole de protecție, precum și alte măsuri de securitate necesare și potrivite pentru a ajuta la prevenirea accesului neautorizat la Datele Personale.

politica datând la locul de muncă ernsthafte dating app

Această listă nu este exhaustivă și toate documente relevante pot fi găsite pe pagina de Intranet a KMG International, la secțiunea desemnată în acest scop.

Orice încălcare sau nerespectare a prezentei Politici sau instrucțiunilor disponibile ale Societății, în special orice divulgare deliberată de date personale către o persoană neautorizată sau terță parte poate duce la acțiuni disciplinare sau alte acțiuni corespunzătoare.

Societatea va continua să realizeze audituri periodice pentru a se asigura că se respectă prezenta Politică și legislația aplicabilă și pentru a se asigura că toate instrucțiunile și suportul asociat aplicării sunt păstrate la zi. Orice acces sau divulgare neautorizată a datelor personale sau altor cazuri care implică încălcarea securității datelor se raportează Departamentului Juridic al Societății, Departamentului de Conformitate al Societății sau Departamentului de Securitate a Informației din cadrul Societății de îndată ce este posibil.

Departamentul de Securitate a Informațiilor din cadrul Societății împreună cu persoanele delegate ale Departamentului de Conformitate trebuie să asigure că personalul Societății este informat cu privire la obligațiile sale în conformitate cu prezenta Politică și cu legislația aplicabilă, cu atribuțiile operaționale privind suportul și recomandările trimise către tot personalul.

Legislația aplicabilă - Regulamentul nr. Cu toate acestea, in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal a rezidenților UE, entitățile KMGI non-UE vor respecta prezenta politica si Regulamentul General privind protecția datelor pentru evitarea unor încălcări ale legislației aplicabile entităților KMGI din UE, respectiv pentru asigurarea protecției datelor persoanelor vizate.

Prezenta politică definește datele cu caracter personal prelucrate de Societate în cadrul și în timpul activității sale de afaceri, aplicându-se acestei categorii calitatea de informații confidențiale.

În categoria datelor cu caracter personal sunt incluse informații care se pot găsi sub orice formă, fie ea alfabetică, numerică, grafică, fotografică sau acustică, și pot fi găsite sub forma fizică hârtiesau electronică memoria unui computersau chiar sub forma unor înregistrări video si audio. Totodată, datele biometrice, respectiv amprentele digitale, structura facială, vocea, sau chiar unele caracteristici comportamentale de exemplu semnătura de mână, un anumit mod de a merge sau de a vorbi, etc.

Categoriile speciale de date cu caracter personal includ, astfel, fără a se limita la: - Codul Numeric Personal CNP - Numărul și seria cărții de identitate sau al pașaportului - Date referitoare la apartenenta politica și opiniile persoanelor vizate - Date referitoare la apartenenta în asociații și opiniile exprimate în cadrul activității acestora - Date referitoare la cazierele judiciare - Date genetice si biometrice - Date privind evidențele medicale și orice date privind starea de sănătate a salariaților, colaboratorilor etc.

Principalele operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal realizate in cadrul activităților desfășurate de Societate si scopul prelucrării 6. Folosirea datelor cu caracter personal Indiferent de categoria datelor cu caracter personal, acestea trebuie folosite numai în scopul pentru care au fost colectate și pe perioada care servește fie scopului pentru care datele au fost obținute de la persoanele vizate fie aceștia clienți, non-clienți, salariați sau colaboratori, parteneri ai Societății și respectiv pe durata necesară respectării unei obligații legale sau a îndeplinirii unui interes legitim al Societății.

De exemplu, când o prelucrare de date cu caracter personal se realizează pe baza consimțământul expres și specific al clientului, cum ar fi situația în care un client este de acord ca Societatea să prelucreze datele cu caracter personal in scop de marketing, scopurile pentru care datele vor fi prelucrate vor fi descrise în acordul exprimat de persoana vizată. În același demers de asigurare a legitimității prelucrărilor de date cu caracter personal realizate de Societate, în situația retragerii consimțământului persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor sale în scop de marketing sau în alt scop legitim pentru care este necesar consimțământul prealabil al persoanei vizate, Societatea asigura ștergerea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare.

Responsabilul cu protecția datelor are cel puțin următoarele sarcini: a informarea și consilierea Societății precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare politica datând la locul de muncă privire la obligațiile care le revin în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal b monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la protecția datelor și a politicilor Societății în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și acordarea de consultanță și recomandări Societății și departamentelor interne ale acestuia pentru asigurarea respectării obligațiilor în domeniul protecției datelor e.

Principiile privind protecția datelor cu caracter personal În multe dintre cazuri, colectarea datelor cu caracter personal și operațiunile de prelucrarea ulterioară a acestora de către Societate se realizează în temeiul consimțământului expres și neechivoc al persoanei vizate.

Ori de câte ori este necesară obținerea consimțământului persoanei vizate, Societatea asigură informarea completă, prealabilă și întocmai a persoanei vizate, astfel încât consimțământul acesteia să îndeplinească condițiile unei manifestări de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate. Exista și situații în care temeiul juridic al prelucrării este altul decât consimțământul, si anume: - când prelucrarea este necesară în vederea politica datând la locul de muncă unui contract la care persoana vizată este parte, sau pentru a face demersuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract - când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a Societății - când prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane - când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul - când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al Societății sau al terțului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate.

Ori de câte ori Societatea introduce un nou serviciu, produs sau proces operațional care implică procesarea datelor cu caracter personal, se va solicita punct de vedere cu privire la protecția datelor personale de la Responsabilul cu protecția datelor. Astfel, salariații Societății precum și persoanele împuternicite de aceasta au obligația de a respecta principiile legale de prelucrarea a datelor cu caracter personal prevăzute de legislația privind protecția datelor, după cum este detaliat mai jos.

Prelucrarea în scopuri ulterior identificate este permisă numai în situațiile în care intră în categoria celor pentru care nu este necesar consimțământul, sub condiția realizării unei informări cuvinte cheie pentru profilul de dating online a persoanelor vizate.

Ori de câte ori, persoana vizată, ale cărei date sunt prelucrate va solicita informații cu privire la prelucrarea datelor sale, departamentul care primește o asemenea solicitare va cere punct de vedere de la Responsabilul cu protecția datelor.

Societatea are obligația de a răspunde cererilor mai sus menționate in cel mult 30 de zile din momentul primirii acestora, în conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor. Înainte de procesarea datelor cu caracter personal, Societatea, prin departamentele relevante e. Departamentul Marketingcu avizul Responsabilului cu protecția datelor, determină dacă și în ce măsură procesarea datelor cu caracter personal este necesară pentru atingerea scopului în vederea căruia au fost colectate.

Durata de stocare in conformitate cu dispozițiile art. Legea nr.

politica datând la locul de muncă viteza dating st nor mn

De exemplu, în ceea ce privește captarea imaginii video a persoanelor vizate, prin supravegherea video a spatiilor Operatorului, datele care au fost obținute prin sistemul de supraveghere video vor fi stocate pentru o perioada proporționala cu scopul pentru care se prelucrează datele, dar care nu poate depăși 30 de zile, după care vor fi distruse prin ștergere.

Cu titlu de excepție, in cazul situațiilor expres reglementate de lege sau a unor cazuri temeinic justificate ex. Datele cu caracter personal nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar sau impus de scopurile prelucrării datelor cu caracter personal.

  1. Politica de Confidențialitate | Primero
  2. Xkcd dating calculator de vârstă
  3. Politica de Confidenţialitate
  4. Volver a traducir la descripción a Rumano Traducir Translator Român-Spaniol - gratuit, rapid și ușor de utilizat, cu un design convenabil și gradul de utilizare Acesta vă permite să traducă cuvintele ca propoziții și texte - conversia de la spaniolă în română și din română în spaniolă.

Extinderea perioadei de stocare a datelor se va realiza numai cu avizul Responsabilului cu protecția datelor. Societatea adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, sunt șterse sau rectificate fără întârziere în conformitate cu scopul legitim al prelucrării.

Detalii despre cerințele minime de securitate sunt menționate și în secțiunile următoare. Trebuie să existe un proces de autorizare și aprobare documentată pentru a acorda, menține și înlătura accesul la informațiile care sunt date cu caracter personal.

Astfel, pentru acordarea drepturilor de acces al unui salariati se va transmite de catre Departamentul de Resurse Umane o solicitare Departamentului IT, la angajarea unui nou salalariat, pe baza fisei de post a salariatului. Accesul se va acorda pe baza aprobării de către șeful ierarhic al salariatului.

Politica de confidențialitate

Prevederile Politicii de gestionare a accesului IT se aplică în mod corespunzător. Toate măsurile tehnice și organizatorice vor fi aplicate pentru a împiedica accesul neautorizat, prelucrarea neautorizată și nelegală a datelor cu caracter personal, dezvăluirea neautorizată și distrugerea, alterarea, sau pierderea accidentală a datelor cu caracter personal. În cazul unei asemenea prelucrări, transferul datelor este posibil, de principiu, cu condiția ca țara de destinație să garanteze un nivel adecvat de protecție a drepturilor și libertăților persoanelor ale căror date sunt transferate.

O asemenea prelucrare va fi avizată de către Responsabilului cu protecția datelor. Dating gibraltar vizată ar trebui să aibă dreptul de a nu face obiectul profilării orice formă de prelucrare automată a datelor prin evaluarea aspectelor personale referitoare la o persoană fizică, în special în vederea analizării sau preconizării anumitor aspecte privind randamentul la locul de muncă al persoanei vizate, situația economică, starea de sănătate, preferințele sau interesele personale, fiabilitatea sau comportamentul, locația sau deplasărileatunci când aceasta produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Prin excepție, profilarea permisă în cazul în care este autorizată în mod expres în dreptul Uniunii sau în dreptul intern - politica datând la locul de muncă cazul în care este necesară pentru încheierea sau datând o marea minor unui contract între persoana vizată şi Societate sau - în cazul în care persoana vizată şi-a dat în mod explicit consimțământul. În orice caz, profilarea face obiectul unor garanții corespunzătoare informare specifică a persoanei vizate şi dreptul acesteia de a obține intervenție umană, de a-şi exprima punctul de vedere, de a primi o explicație privind decizia luată în urma unei astfel de evaluări, precum şi dreptul de a contesta decizia.

Profilarea nu ar trebui să se refere la un copil. Societatea in cazul in care intenționează sa aplice profilarea ar trebui să implementeze măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a asigura în special faptul că factorii care duc la inexactități ale datelor cu caracter personal sunt corectați şi că riscul de erori este redus la minimum, să securizeze datele cu caracter personal într-un mod care să țină seama de pericolele potențiale la adresa intereselor şi drepturilor persoanei vizate, precum și procedeze la efectuarea unei analize de impact.

Transmiterea datelor cu caracter personal în acest caz trebuie securizată și protejată prin implementarea de măsuri tehnice menite sa asigure transferul în mod corespunzător și în condiții de siguranță, precum și confidențialitatea și integritatea datelor. Exercitarea dreptului de portabilitate nu afectează alte drepturi ale persoanei vizate, e. Exercitarea dreptului la portabilitate de către persoana vizata nu implică obligația Societății de a șterge datele cu caracter personal ale persoanei vizate chiar daca, de exemplu, persoana vizată nu mai este client al Societății.

În acest caz, perioada de stocare a datelor este stabilită luând în considerare alte temeiuri juridice specifice.

politica datând la locul de muncă dating lista de nume de utilizator

Societatea se va asigura ca într-o asemenea situație, retragerea consimțământului se poate realiza la fel de ușor după cum s-a și obținut, respectiv prin metode similare cu cele aplicate la colectarea consimțământului persoanei vizate. Societatea implementează standarde adecvate pentru a se asigura că drepturile mai sus menționate sunt respectate. Salariații si colaboratorii Societății trebuie să depună toate eforturile pentru a nu colecta și prelucra datele cu caracter personal decât dacă este absolut necesar pentru un scop legitim aprobat.

Account Options

Persoanele vizate pot să-și exercite aceste drepturi prin depunerea unei cereri conform secțiunii relevante din prezenta Politică secțiunea 9 lit.

Măsuri tehnice și organizatorice implementate de Societate pentru a asigura protecția datelor din momentul conceperii și în mod implicit privacy by design și privacy by default Societatea se angajează să protejeze datele cu caracter personal ale persoanelor vizate care au fost prelucrate urmare a interacțiunilor acestea, precum și cu orice alte persoane fizice.

Aceste măsuri se revizuiesc periodic de către Responsabilul cu protecția datelor, Directia IT, Internal Control Forensics si Securitate, Conformitate si Proprietarul Sistemului Informatic de Business și se actualizează in conformitate cu cerințele legale aplicabile.

Aceste măsuri de protecție vor fi verificate periodic de catre cei cu atributii in acest sens e. Information Securityiar eficacitatea lor monitorizată și auditată. Astfel, având în vedere natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, în cazul în care un tip de prelucrare, în special cel bazat pe utilizarea noilor tehnologii, este susceptibil să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate, salariații Societății responsabili pentru aria de prelucrare a datelor cu caracter personal conform atribuțiunilor lor, vor efectua, înaintea prelucrării, o evaluare a impactului operațiunilor de prelucrare prevăzute asupra protecției datelor cu caracter personal.

Definiții utilizate în Politica de Confidențialitate

O evaluare unică poate aborda un set de operațiuni de prelucrare similare care prezintă riscuri ridicate similare. În aceste situații, este recomandabil să se solicite punct de vedere de la Responsabilul cu protecția datelor.

Salariații Societății vor asigura implementarea recomandărilor primite din dating lateral danmark Responsabilului cu protecția datelor în cadrul operațiunilor de prelucrare a datelor pe care le realizează în numele Societății.

Totodată, se va avea in vedere ca pentru operațiunile de procesare a datelor care implica un risc ridicat cu privire politica datând la locul de muncă drepturile si libertățile fundamentale ale persoanelor vizate, Societatea, prin responsabilul de proces, va identifica aceste riscuri si le va evalua realizând o analiza de impact asupra protecției datelor cu caracter personal care să estimeze, în special, originea, natura, specificitatea și gravitatea acestui risc conform Articolului 35 din RGPD.

In urma consultarii Responsabilului cu protecția datelor, Rezultatul evaluării va fi luat în considerare de catre responsabilul de proces la stabilirea măsurilor adecvate care trebuie luate pentru a demonstra că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă prevederile legale. Daca vor exista situații, in cazul in care, chiar si după implementarea masurilor tehnice si organizatorice, riscul rezidual rămâne ridicat, Societatea se va consulta in prealabil cu ANSPDCP.

În plus, toate dezvoltările si actualizările vizând sistemele si echipamentele implicate in prelucrarea datelor cu caracter personal se vor face cu respectarea principiilor "data protection by design" si "data protection by default", respectiv respectarea dreptului la protecţiei datelor începând cu momentul conceperii şi în mod implicit, astfel cum sunt definite de către Articolul 25 din RGPD.

Aspecte privind autorizarea accesului la date Datele cu caracter personal trebuie să fie stocate într-un mediu securizat, iar accesul trebuie să fie limitat doar la angajații și colaboratorii săi care au drepturi de acces la sistemele și aplicațiile Societății. Salariații și colaboratorii Societății care au primit autorizarea de acces la baze de date sau care au drepturi de administrare a acestora, respectiv a sistemelor și aplicațiilor IT care le stochează, vor participa în mod regulat la programe de instruire privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal.