Geografia fisică a Daciei moderne. Această tendinţă se impune treptat şi în toponimia rurală deoarece, în ultimul timp, oficialităţile dau nume uliţelor satului, nume care, de cele mai multe ori, sunt altele decât cele pe care le mai folosesc încă majoritatea sătenilor.

Revista publică materiale în limbile română, franceză, engleză, germană, spaniolă, portugheză, rusă şi ucraineană. Materialele incluse în volum au fost recenzate în prealabil. University of Heidelberg, Germany. Materials included in this volume were previously reviewed. Dar dacă nu cunosc înţelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbeşte, şi cel ce vorbeşte, va fi un străin pentru mine 1 Corinteni, 14 : Undoubtedly there are all sorts of languages in the world, yet none of them is without meaning.

sunt 27 de întâlniri cu vârsta de 40 de ani

If then I do not grasp the meaning of what someone is saying, I am a foreigner to the speaker, and he is a foreigner to me 1 Corinthians, 14 : Semne, limbaj, comunicare — consideraţii generale A - consideraţii generale asupra semnului; - consideraţii generale asupra limbajului; - aspecte ale limbajului; - consideraţii generale asupra comunicării şi actului comunicativ; - sens şi semnificaţie în comunicare; - intenţie în comunicare; - inteligibilitatea limbajului.

Tipuri de semne, de limbaj şi de mecanisme interacţionale în comunicare 2.

site-ul de dating croat melbourne

Tipuri de semne - semne-icoană; - semne-indice; - semne-simbol. Limbaj literar şi condiţionare socială - ideologie şi identitate glotică; - influenţe glotice; - morală şi limbaj literar; - mentalitate colectivă şi imaginar literar; - scrierile auto biografice, între individual şi social; - voci, texte, reprezentare. Limba, context, traducere - rolul contextului în traducere; - tipuri de traducere.

Overview of signs, speech and communication J - overview of sign; - overview of speech; - speech aspects; - overview of communication and speech act; - sense and signification in communication; - intention in communication; - speech intelligibility.

Types of sign, speech and interactional mechanisms in communication 2.

Types of sign - icon; - index; - viteză dating evenimente liverpool. Literary language and social conditioning - ideology and language identity; - language influences; - morals and literary speech; - collective mentality and literary image; - auto biographic writings, between individual and social; - voices, texts, reprezentation.

Language, context, translation - role of context in translation; - types of translation. Situaţia din Republica Moldova. Anca Mariana PEGULESCU: 1 doctor în filologie; 2 lector asociat la Universitatea din Craiova, Centrul universitar Drobeta-Turnu Severin; 3 inspector general pentru limba engleză în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării al României; 4 participantă la întruniri ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 5 autoare a 3 cărţi, 17 articole publicate în reviste şi volume din ţară şi străinătate; 6 participantă în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 7 domeniile de cercetare: filologia engleză, lingvistica comparată.

Studiu pragmalingvistic diacronic şi sincronic ; 11 organizatoare de simpozioane ştiinţifice; 12 membră a comisiilor de susţinere în public a tezelor de doctorat; 13 domeniile de cercetare: sintaxa limbii române, morfologia limbii române, pragmatica lingvistică, strategiile persuasive în discursul politic şi publicistic.

partea de meci 28

Marta ISTRATI: 1 doctorandă în cadrul Universităţii de Stat din Moldova; 2 participantă la întruniri ştiinţifice naţionale şi internaţionale, 3 domeniile de cercetare: sociolingvistica. Lelia TROCAN: 1 doctor în literatură; 2 profesor, Catedra de Limbă şi Literatură franceză, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, România; 3 profesor asociat al Universităţii din Brasilia ; 4 autoare a de lucrări: articole, studii, recenzii, prefete, postfete etc.

A Pragmalinguistic Synchronic and Diachronic Study ; 11 organizer of scientific conferences; 12 member of the Defense Board of Doctoral Theses; 13 research areas: syntax and morphology of Romanian, linguistic pragmatics, persuasive strategies in political and publicistic discourses.

  • Volum 4 - Facultatea de Litere
  • Abstract : Le genre utopique est apparu, la Renaissance, comme une proposition alternative, donc htrodoxe, voire hrtique, aux promesses de la religion chrtienne.

There are also some differences between the popular and the official toponymy, reflected in the toponymic syntagmas and periphrases. Rezumat În acest studiu, este analizat materialul obţinut în urma unor anchete pe teren, dar şi din documente publicate sau inedite.

Sunt puse în evidenţă diferenţe între forma orală şi forma scrisă a toponimelor din bazinul hidrografic al râului Neamţ. Acestea pot fi rezultate ale literarizării, ale unei etimologii populare, ale neglijenţei scribilor etc. De asemenea, există diferenţe între toponimia populară şi cea oficială, reflectate la nivelul sintagmelor şi perifrazelor toponimice.

Ulterior, am consultat diverse documente publicate sau inedite1 cuprinzând toponime din zona aflată în discuţie, pe care le-am confruntat cu cele obţinute în anchetă şi am identificat forme diferite ale unor toponime din această zonă, în funcţie de folosirea acestora, oral sau scris.

Vom arăta, pentru început, care sunt diferenţele între formele orale şi cele scrise ale toponimelor din zona de care ne ocupăm. Jeu viteza dating letheia comuna Pipirig, o parte a anchetei jeu viteza dating letheia efectuat-o cu câţiva muncitori forestieri, care uneori ne semnalau că părinţii şi bunicii lor pronunţă diferit unele toponime.

Aceste ultime variante fonetice au fost confirmate în timpul aplicării unor întrebări de sintaxă, la care a răspuns o femeie de 74 de ani; această realitate plurivalentă de pe teren se explică prin faptul că, de-a lungul vremii, în aceste locuri s-au aşezat oameni veniţi din Transilvania, iar în graiul bătrânilor se păstrează încă trăsături fonetice specifice zonei din care se trag strămoşii lor2. În cele mai multe dintre documentele analizate, se observă literarizarea denumirilor sociogeografice, astfel încât puţine din trăsăturile fonetice specifice acestei regiuni se regăsesc şi în formele scrise ale toponimelor.

Un caz special este cel al toponimului Piţigaia, pe care astăzi îl întâlnim doar cu forma sa palatalizată — Chiţigaia3. Această formă a toponimului s-a impus şi în terminologia geografică8. Cu timpul, localnicii au putut desemna acea poiană sau stână prin Piţigoaia, devenită apoi Piţigaia, denumirea extinzându-se asupra muntelui, astfel încât astăzi el se numeşte Chiţigaia prin palatalizarea bilabialei din iniţială de cuvânt.

IV, p. Aproape toate atestările din secolul al XVII-lea pentru această mănăstire redau pronunţia cu velarizarea vocalei palatale e, datorită pronunţării dure a consoanei precedente s.

  1. Orice dating online
  2. Dacæ istoriaultimilor cincizeci de ani ai artei ne învaflæ ceva, atunci cu siguranflæ cæ ea ne spune cæ o artæ detaøatæ delumea socialæ e liberæ sæ meargæ unde vrea, numai cæ nu are unde sæ meargæ.
  3. 21 de ani femeie datând de 32 de ani
  4. Ну что ж, Элвин, - сказал .

Deşi este dificil de spus dacă această asociere poate fi pusă pe seama localnicilor sau a oficialităţilor, tindem totuşi să credem că forma oiconimului Pluton a fost impusă prin administraţie, deoarece, după cum vom arăta în continuare, forma hidronimului Plotunul se păstrează chiar atunci când, pentru desemnarea satului, se foloseşte numai varianta Plutonul.

Formele Plotunul, Plotonul şi Plutonul alternează în indicatoarele de localităţi19 până la jumătatea secolului al XX-lea, perioadă după care apare numai Plutonul. Într-un document din întâlnim cotunurile Boboeştii şi Plotunul20, jeu viteza dating letheia lasatul Plotun Astăzi locuitorii au adoptat forma greşită, dar oficială. O serie de modificări ale denumirilor de locuri sunt pur şi simplu cauzate de neglijenţă sau de transcrierea lor greşită.

Cele mai multe erori le-am observat în dosarele Reformei agrare dinpe care le-am consultat la Arhivele Naţionale din Bucureşti.

Descarcă revista în format PDF - idea

TTRM I2. Vezi şi Brâncuş,p. Osoiului şi din Dicţionarul Geografic al judeţului Neamţu Osoiul. Realitatea de pe teren ne arată că atunci când, pe teritoriul unei localităţi, există mai multe obiecte geografice asemănătoare, ele nu vor fi numite doar cu ajutorul entopicului în funcţie toponimică absolută, ci şi cu ajutorul unor determinanţi, rezultând perifraze sau sintagme determinative. Unele distorsionări apar chiar în documente oficiale din prima jumătate a secolului al XIX-lea.

De exemplu, deţinem atestarea Uliţa Prundului din şi dindar şi uliţa Prundul din Într-un dosar datând din anulam găsit atât sintagme determinative, specifice stilului popular, cât şi sintagme analitice, caracteristice stilului oficial: Dealul Osoiului 12vPârâul Osoiului 12vdar şi pădurea Osoiu 17v ; pârâul Slatinei 12rdar şi Pârâului Slatina 43v.

Uneori, toponimele par lipsite de logică. Redăm aici doar un caz întâlnit de noi: Vatra satului Stânca devine, în acelaşi registru agricol, Vatra sat Stânca De exemplu, în acelaşi sat Lunca, subiecţii care au răspuns la întrebările din chestionarul toponimic au folosit sintagmele determinative Pârâul lui Vartic, Dealul lui Vartic, deşi am găsit în documente sintagmele jeu viteza dating letheia Pârâul Vartic41, Jeu viteza dating letheia Vartic Un caz evident de sintaxă toponimică specifică stilului oficial este cel al denumirilor de străzi, unde se păstrează tot mai puţine sintagme cu determinantul în genitiv: de exemplu, Târgul Cucului este astăzi, simplu şi comod, Târgu Cucu Iaşi.

Această tendinţă se impune treptat şi în toponimia rurală deoarece, în ultimul timp, oficialităţile dau nume uliţelor satului, nume care, de cele mai multe ori, sunt altele decât cele pe care le mai folosesc încă majoritatea sătenilor.

Termenul uliţă este înlocuit de stradă şi fundătură. Dacă, în sistemul toponimic popular, oamenii denumesc uliţele având, de regulă, ca reper vizualizare reformată la întâlniri localnicului care stă în capătul uliţei dating pe pământ mv numele persoanei considerate de către vorbitori ca fiind mai cunoscută, mai importantă dintre toţi cei care locuiesc pe uliţa respectivă, denumirile oficiale sunt date, de obicei, într-un mod arbitrar, după modelul sistemului toponimic urban; astfel, unele dintre uliţe poartă numele unor personalităţi marcante sau nume de sfinţi: Strada Mitropolit Varlaam, Strada Sfânta Teodora satul Lunca etc.

Welcome to Scribd!

Probabil că aceste noi denumiri se vor impune treptat în limbajul sătenilor. Putem vorbi, prin urmare, de o adevărată normă oficială, specifică reprezentanţilor administraţiei, caracterizată prin simplificarea perifrazelor şi a sintagmelor determinative la sintagme apozitive şi la compuse. Astfel de echivalente ilustrează tendinţa, în limbajul localnicilor, de trecere de la structuri sintactice sintetice la cele analitice în primul caz şi de la sintagme determinative la sintagme apozitive în al doilea.

Institutul geografic al Armatei. Bucureşti, — Seria A. Arhivele Naţionale Bucureşti. Atlasul Moldovei. Istoria cuvintelor. Geografia fisică a Daciei jeu viteza dating letheia. Ediţie îngrijită, note şi variante, glosar şi bibliografie de Iorgu Iordan şi Elisabeta Brâncuş.

  • Texte Jrls | Utopia | Augustine Of Hippo
  • Revista publică materiale în limbile română, franceză, engleză, germană, spaniolă, portugheză, rusă şi ucraineană.
  • (PDF) IN MEMORIAM DUMITRU CRAŞOVEANU | mirela-ioana borchin - wafu.ro
  • Descarcă revista în format PDF - idea

Studiu introductiv de Iorgu Iordan. Pe drumuri de munte. Munţii flişului dintre valea Moldovei şi valea Bistriţei. Studiu geomorfologic [Teza de doctorat]. Ion Creangă.

Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Gheorghe Ungureanu. Toponimie românească, Bucureşti: Editura Academiei R. Letopiseţul Ţării Moldovii de la domnia întîi şi pînă la a patra domnie a lui Constantin Mavrocordat voevod Ediţie ciritică de Aurora Ilieş şi Ioana Zmeu. Studiu introductiv de Aurora Ilieş. NUŢĂ, I. Terminologie viticolă în limba română.

Denumiri pentru soiuri de struguri. Rezumatul jeu viteza dating letheia de doctorat. Studii de dialectologie şi toponimie. Bucureşti: Editura Academiei R. Lumea transilvană a lui Ion Creangă. Cluj-Napoca: Editura Virtus romana rediviva P. Tablou de 40 mănăstiri şi schituri din Moldova şi cu arătarea moşiilor ce aveau ele în The aim of the author is to elucidate the problem of the verbal word combinations, which is of great theoretical and methodological significance.

This formula is specific for French verbal phrases, while in Romanian it firstly includes free word combinations and only secondly phrasal verbs and idiomatic expressions.

În limba franceză, această formulă este specifică pentru locuţiunile verbale, pe când, în limba română, formula în cauză include, în primul rând, îmbinări libere, şi, în rândul al doilea, locuţiuni verbale şi expresii idiomatice. Într-o veche indoeuropeană, susţine A. Expresii de felul acesta se întrebuinţează în diferite limbi, chiar şi în limba română. Martin ». Limba oglindeşte aici, cu o relativă fidelitate, modificările petrecute în felul de viaţă al oamenilor.

Luând în consideraţie faptul că termenul locuţiune denumeşte un anume fenomen de limbă ce trebuie să dezvăluie, în mare măsură, particularităţile lui definitorii, vom aminti că acelaşi fenomen a întrunit, în literatura de specialitate, mai multe denumiri: locuţiune, expresie idiomatică, fixă, perifrasticăidiotism, construcţie perifrastică, unitate frazeologică, perifrază, echivalent analitic etc.

Uploaded by

Analizând toţi aceşti termeni pe care i-am enumerat mai sus, s-ar putea observa că mulţi dintre ei sunt generici, denumind, în genere, o îmbinare stabilă de cuvinte de exemplu, îmbinare stabilă, 45 ibidem, p. În lingvistica romanică, pentru marcarea unităţilor în cauză, se utilizează cu precădere termenul locuţiune. Să încercăm a arăta în ce măsură se justifică folosirea locuţiunii în calitate de termen.